Index:


WAT IS MEDIATION?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling die mensen in staat stelt zelf hun conflict op te lossen. De mediator geeft hierbij ondersteuning als onpartijdige bemiddelaar. Mensen blijven bij mediation ‘inhoudelijk’ de baas over hun conflict. De mediator zorgt voor de noodzakelijke randvoorwaarden en neemt de procedurele kant op zich. De functie van de mediator is dat hij ‘de knopen’ ontward, niet dat hij ze doorhakt.

Vertrouwelijkheid en vrijwilligheid vormen de basis van de gesprekken. De mediator hanteert gesprekstechnieken die het voor de partijen gemakkelijker maakt om het conflict te bespreken en om bruggen te slaan. Onder zijn begeleiding zoeken partijen samen actief naar de meest bevredigende oplossing van het conflict.

Bij mediation is er veel ruimte voor creatieve (en misschien ook wel eens onconventionele) oplossingen. Bovendien gaan partijen meestal op een andere wijze met elkaar praten. Daardoor verbetert vaak ook nog de onderlinge relatie. Uiteindelijk winnen dus allen.

Samengevat is de kern van mediation (in vergelijking met andere wijzen van conflictoplossing):

terug >

WAT ZIJN DE VOORDELEN?

terug >

IS HET GESCHIKT VOOR U?

Mediation is geschikt voor mensen die, zakelijk of privé, een conflict met een ander (of anderen) hebben en die dit conflict graag snel, goed en met behoud van de relatie willen oplossen.

Wat onder een conflict wordt verstaan, is voor iedereen anders, maar vaak wordt de volgende definitie gebruikt: een conflict is een, voor één of beide partijen, onacceptabel verschil van mening en/of inzicht. Voorwaarden voor mediation zijn dat beiden de wil hebben om er gezamenlijk uit te komen en dat beiden bevoegd en in staat zijn om de gesprekken te voeren.

Mediation kan ingezet worden bij vrijwel alle conflicten op het zakelijke, publieke en particuliere vlak. Een ieder die werkt in organisaties - of het nu het bedrijfsleven betreft of instellingen in de publieke sector - kan betrokken raken bij conflicten, of men wil of niet. Dat kan bijvoorbeeld zijn tussen collega's, medewerkers met leidinggevenden, tussen directie en OR, in maatschappen, vennootschappen, tussen organisaties, klanten en leveranciers, met de overheid. De onenigheid kan gaan over alles wat tussen mensen afgesproken wordt, maar ook over hoe men met elkaar omgaat in welke situatie dan ook.

In de particuliere sfeer kunnen conflicten gaan over familieverhoudingen, erfenissen, echtscheidingen en omgangsregelingen. Met de buren en (semi)overheid wil het niet altijd boteren en ook daar wordt mediation vaak toegepast. Mediation wordt gebruikt door mensen die belang hechten aan goede relaties en die er de voorkeur aan geven om zonder tussenkomst van advocaten en/of rechters op zoek te gaan naar een voor alle betrokkenen acceptabele oplossing van hun conflict.

Uiteraard kan men altijd een expert vragen om advies te geven over de rechtsgeldigheid en/of gevolgen van de oplossingen die men gevonden heeft.

terug >

WAT ZIJN DE SPELREGELS?

Hoewel mediation plaats vindt op basis van vrijwilligheid en vrijblijvendheid, blijkt het in de praktijk toch van belang om een aantal goede afspraken (spelregels) te maken en deze ook vast te leggen op papier.

De mediaton begint en eindigt met een schriftelijke overeenkomst. In de eerste bijeenkomst leggen partijen samen met de mediator in een overeenkomst tot mediation de afspraken vast over de manier waarop zij gaan werken. Dit zijn afspraken over de vrijwilligheid, de geheimhouding, de communicatie en de onpartijdigheid van de mediator.

Aan het einde van de mediation leggen partijen hun oplossing van het conflict en eventuele verdere afspraken vast in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Partijen zijn hieraan gebonden.

Wilt u een voorbeeld ontvangen van een concept overeenkomst tot mediation en/of een concept vaststellingsovereenkomst, dan kunt u contact opnemen (link toevoegen) met Rezet.

terug >

WAT IS DE PROCEDURE?

Voorafgaand aan de eerste mediation bijeenkomst krijgen partijen van de mediator een concept overeenkomst tot mediation toegestuurd. Deze overeenkomst wordt in de eerste bijeenkomst besproken en als allen het met de inhoud eens zijn, kan de overeenkomst tot mediation getekend worden.

Daarna wordt een eerste start gemaakt met het onderzoeken van het conflict. Dit onderzoek vergt vaak ook de tweede bijeenkomst en bij ingewikkelde conflicten en/of bij conflicten met meer partijen kan dit soms nog meer tijd in beslag nemen.

De ervaring leert dat voor de verduidelijking van het conflict en de relatie tussen partijen ook de tijd moet worden genomen, anders komt het in een latere fase weer terug. Vervolgens, als het conflict goed in kaart is gebracht en de relatie tussen partijen is verbeterd, kan er voorzichtig gebrainstormd worden over mogelijke oplossingen. Niemand kan in deze fase ergens aan gebonden worden en de oplossing kan nog alle kanten op.

In de volgende fase kunnen partijen al wat concreter met elkaar over een oplossing praten (onderhandelfase). Als uiteindelijk voor partijen de meest bevredigende oplossing gevonden wordt en alle voors en tegens zijn afgewogen, kan de oplossing vastgelegd worden in de vaststellingsovereenkomst. Daarmee is de mediation ten einde.

Van alle bijeenkomsten wordt door de mediator een kort verslag gemaakt. Verder houdt de mediator het proces goed in de gaten, zorgt ervoor dat partijen gelijkelijk aan bod komen en stimuleert partijen om hun relatie te verbeteren door effectiever met elkaar te communiceren. Hoeveel bijeenkomsten er nodig zijn om te komen tot een oplossing van een conflict, hangt af van partijen en het voorliggende probleem. Het gemiddelde ligt tussen de drie à vijf gesprekken van twee uur.


terug >

KLACHTENPROCEDURE?

terug >


TARIEVEN?

De kosten van mediation zijn:
€ 180 per uur (incl. BTW)

De ervaring leert dat veel conflicten in 4 à 5 sessies van max. 2 uur worden opgelost. Het is gebruikelijk dat de betrokken partijen gezamenlijk de kosten van de mediation betalen.

Mogelijke bijkomende kosten zijn:
kosten van derden die in het kader van de mediation moeten worden geconsulteerd (bijvoorbeeld: taxateur, notaris, belastingadviseur)

terug >